ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden ‘EPED.NL’

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘Eped.nl’ zijn bij uitsluiting van eventuele andere (algemene) voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ‘Eped.nl’ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ‘Eped.nl’ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 ‘Eped.nl’ levert als groothandel aan zowel consument als bedrijf waarbij consumenten onder dezelfde bedrijfscondities (rechten en plichten) van bedrijven bij ons produkten kunnen afnemen.
1.6 Alle producten, diensten en aanbieding zijn vanaf magazijn, winkel of afhaaladres in Ede.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ‘Eped.nl’, welke is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ‘Eped.nl’ dit per e-mail mee..

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van ‘Eped.nl’ zijn vrijblijvend en ‘Eped.nl’ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In de webwinkel staan alle aanbiedingen, de reguliere verkoopprijzen zijn opvraagbaar via: sales@eped.nl
3.2 Alle in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten en/of eventuele kosten, tenzij anders vermeld. Bij het plaatsen van een bestelling worden eventuele bijkomende kosten uitdrukkelijk aan u getoond bij de bevestiging van uw order met het totaalbedrag.

4. Retourzendingen en reclamaties/klachten
4.1 Alle geleverde artikelen kunnen uitsluitend na overleg en akkoord onder vermelding van RMA Retour nummer aan ons worden geretourneerd.
Indien u in dit geval uw zending wederom retour wenst te ontvangen zijn wij genoodzaakt om eventuele verzendkosten in rekening te brengen.
4.2 De koper is verplicht om direct na ontvangst van zijn/haar bestelling te controleren of de artikelen voldoen aan hetgeen besteld is. Indien dit niet het geval is dient u dit direct kenbaar (binnen 5 dagen) te maken via email of schriftelijk onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het geleverde niet voldoet. ‘Eped.nl’ zal u naar eigen inzicht een passende oplossing aanbieden.
4.3 Reclamaties/klachten betreffende gebreken aan artikelen dienen binnen uiterlijk 30 dagen per email of schriftelijk aan ‘Eped.nl’ kenbaar te worden gemaakt. ‘Eped.nl’ zal naar haar inzicht uiterlijk binnen 30 dagen een passende oplossing aanbieden.
4.4 Bij het retourneren van artikelen dient u onderstaande procedure te volgen:
• Voor alle retourzendingen dient vooraf een RMA retournummer te worden  aangevraagd. U kunt een retournummer uitsluitend per e-mail of schriftelijk aanvragen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat transport beschadiging wordt vermeden.
• Vermeld op de verpakking altijd het retournummer (indien geen retournummer zichtbaar is vermeld op de buitenkant van de verpakking wordt uw zending geweigerd)
• U bent zelf verantwoordelijk voor het risico van de retourzending alsook de eventuele voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
4.5 Op in rekening gebrachte/betaalde of zelf te maken/gemaakte verzendkosten om welke reden dan ook kan nimmer aanspraak gemaakt worden tenzij duidelijk anders vermeld/overeengekomen.
4.6 Uitgesloten van retour zijn geleverde (elektrische) onderdelen welke reeds bevestigd, aangesloten of gemonteerd zijn geweest.

5. Betalingen
5.1 Betalingen geschieden vooraf online of contant/pin bij afhalen en is inclusief 3% contante betalingskorting.
5.2 Wij leveren niet op rekening!
5.3 Alle betaalkosten via PayPal, CreditCard of iDeal zal op het netto factuurbedrag vermeerderd worden.

6. Levering
6.1 Powerboards worden uitsluitend geleverd aan personen van 18 jaar of ouder! (Indien je rij-ervaring hebt prima, ouder meenemen dus!)
6.2 De door ‘Eped.nl’ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst kosteloos te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Dit geldt in ieder geval indien levering niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden tenzij anders overeengekomen. Eped.nl informeert haar klanten te allen tijden indien levering niet direct kan plaatsvinden.
6.3 De levering van de producten cq. de overgang van het risico ter zake van de producten naar de klant geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten door TNT Post, danwel een andere vervoerder, aan u worden overgedragen of tijdens de eerste bezorgpoging indien er sprake is van afwezigheid op het bezorgadres of eventueel direct aan u in geval van afhalen.
6.4 Het bezorg en verzendrisico naar (een eventueel vakantieadres in) het buitenland anders dan Belgie zal van Eped overgaan naar de opdrachtgever en ingaan op moment van verzenden. Uiteraard zal Eped zich verplichten om alle verzendbewijzen in archief te houden en beschikbaar te stellen totdat alle eventuele calamiteiten naar behoren zijn opgelost.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ‘Eped.nl’ verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds in op tijdstip waarop de producten bij u worden aangeboden door TNT Post of eventueel direct aan u in geval van afhalen.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ‘Eped.nl’ (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is ‘Eped.nl’ niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ‘Eped.nl’.
8.2 De administratie van ‘Eped.nl’ geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ‘Eped.nl’ in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit per email of schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ‘Eped.nl’ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ‘Eped.nl’ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ‘Eped.nl’ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ‘Eped.nl’ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 ‘Eped.nl’ is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 Eped.nl zal te allen tijde aangifte doen wanneer hiervoor aanleiding is, in het bijzonder wanneer misbruik wordt gemaakt enig betaalvertraging en/of stornering.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Reclamaties/klachten betreffende gebreken aan artikelen of onze dienstverlening/service dienen binnen uiterlijk 30 dagen per email of schriftelijk aan ‘Eped.nl’ kenbaar te worden gemaakt. ‘Eped.nl’ zal naar haar inzicht uiterlijk binnen 30 dagen een passende oplossing aanbieden.
 11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in regio Arnhem/Wageningen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Eped.nl is volledig gevrijwaard en op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en gevolgschade bij gebruik en/of toepassing van door ons geleverde produkten en word uitsluitend geleverd in de ruimste zin van het begrip "volledig op eigen risico"

 

Terug

 

2006-2018 © Eped.nl